ŚLEDŹ NAS NA

ita

en

pol

Polityka prywatności

DAV Tech Srl (zwana dalej "Właścicielem"), jako administrator danych, informuje o tym na podstawie art. 13 D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (zwany dalej "Kodeksem prywatności") i art. 13 Rozporządzenie UE nr. 2016/679 (zwany dalej "GDPR"), że Twoje dane będą przetwarzane w następujący sposób i dla następujących celów:

 

 

1. Przedmiot leczenia

Kontroler danych przetwarza dane osobowe, takie jak imię, nazwisko, nazwa firmy, adres, numer telefonu, adres e-mail, dane banku i dane dotyczące płatności) - zwane dalej "danymi osobowymi", a nawet "dane", które zostały przekazane zawieranie umów na usługi właściciela.

Cel leczenia

Twoje dane osobowe są przetwarzane:

A) bez Twojej wyraźnej zgody (Artykuł 24 lit. a), b), c) Kod Prywatności i art. 6 lett. b), e) GDPR) dla następujących celów usługi:

- zawierać umowy na usługi armatora;

- wypełniać zobowiązania przedumowne, umowne i podatkowe wynikające z istniejących stosunków z Państwem;

- wypełniać obowiązki ustanowione przez prawo, rozporządzenie, przepisy wspólnotowe lub zarządzenie Organizacji (np. w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy);

- wykonywać prawa właściciela, na przykład prawo do obrony w sądzie;

B) Tylko pod warunkiem uzyskania konkretnej i wyraźnej zgody (art. 23 i 130 Kodeksu ochrony prywatności i art. 7 RBP) w następujących celach marketingowych:

- wysyłać za pośrednictwem poczty e-mail, poczty i / lub smsów i / lub kontaktów telefonicznych, biuletynów, informacji handlowych i / lub materiałów reklamowych na temat produktów lub usług oferowanych przez Właściciela oraz uznania stopnia zadowolenia z jakości usług;

- wysyłać za pośrednictwem poczty e-mail, wiadomości pocztowych i / lub smsów i / lub kontaktów telefonicznych i / lub promocyjnych stron trzecich.

Pamiętaj, że jeśli jesteś już subskrybentem naszej listy mailingowej, możemy wysyłać Ci wiadomości handlowe dotyczące usług i produktów Właściciela podobne do tych, z których już korzystałeś, z zastrzeżeniem twojego sprzeciwu (Artykuł 130 paragraf 4 Kodeksu Prywatności).

 

 

2. Metody przetwarzania

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się za pomocą operacji wskazanych w art. 4 Kodeksu Prywatności i art. 4 n. 2) RODO, a dokładniej: gromadzenie, rejestracja, organizacja, przechowywanie, konsultacja, przetwarzanie, modyfikacja, wybór, wydobywanie, porównywanie, wykorzystanie, wzajemne połączenia, blokowanie, komunikacja, anulowanie i niszczenie danych. Twoje dane osobowe są poddawane zarówno papierowej, jak i elektronicznej i / lub zautomatyzowanej obróbce.

Administrator danych będzie przetwarzał dane osobowe przez czas niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów, a w każdym przypadku nie dłużej niż przez 10 lat od zakończenia związku Service Finality i nie później niż 2 lata od gromadzenia danych do celów marketingowych.

 

 

3. Dostęp do danych

Twoje dane mogą zostać udostępnione do celów, o których mowa w art. 2.A) i 2.B):

- pracownikom i współpracownikom administratora danych, którzy pełnią rolę osób odpowiedzialnych i / lub wewnętrznych kierowników przetwarzających i / lub administratorów systemu;

- firmom zewnętrznym lub innym podmiotom (jako wskazówka, instytutom kredytowym, firmom zawodowym, konsultantom, zakładom ubezpieczeń świadczącym usługi ubezpieczeniowe, platformom do rejestracji umów), które wykonują zlecone na zewnątrz czynności w imieniu Właściciela, w ich jakość zewnętrznych procesorów danych, przez jedyny okres niezbędny do przetwarzania danych;

- firmom zewnętrznym, które zarządzają określonymi portalami w celu reklamowania działalności właściciela.

 

 

4. Komunikacja danych

Bez potrzeby wyraźnej zgody (zgodnie z art. 24 lit. a), b), d) Kodeksu Prywatności i art. 6 lett. b) ic) GDPR), Administrator danych może przekazywać dane w celach, o których mowa w art. 2.A) organom nadzorującym (takim jak IVASS), organom sądowym, zakładom ubezpieczeń świadczącym usługi ubezpieczeniowe, a także podmiotom, którym zgodnie z prawem komunikacja jest niezbędna do realizacji wspomnianych celów. Przedmioty te będą przetwarzać dane w charakterze niezależnych kontrolerów danych. Twoje informacje nie będą rozpowszechniane.

 

 

5. Przekazywanie i przechowywanie danych

Dane osobowe są przechowywane na serwerach znajdujących się na terenie Unii Europejskiej. W każdym razie należy rozumieć, że Kontroler Danych, jeśli będzie to konieczne, będzie miał prawo do przeniesienia serwerów nawet poza UE. W takim przypadku administrator danych zapewnia, że ​​przekazywanie danych spoza UE będzie odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, z zastrzeżeniem postanowień standardowych klauzul umownych dostarczonych przez Komisję Europejską.

 

 

6. Charakter udostępniania danych i odmowa ich udzielenia

Dostarczanie danych do celów, o których mowa w art. 2.A) jest obowiązkowe. W przypadku ich braku nie możemy zagwarantować usług w tej dziedzinie. 2.A). Dostarczanie danych do celów, o których mowa w art. 2.B) jest opcjonalne. W związku z tym użytkownik może zdecydować o nieprzekazywaniu jakichkolwiek danych lub następnie odmówić możliwości przetwarzania danych już dostarczonych: w takim przypadku nie będzie można otrzymywać biuletynów, informacji handlowych i materiałów reklamowych dotyczących usług oferowanych przez administratora danych. Będziesz jednak nadal mieć prawo do Usług, o których mowa w art. 2.A).

 

7. Prawa zainteresowanej strony

Jako strona zainteresowana masz prawa określone w art. 7 Kodeksu Prywatności i art. 15 GDPR i dokładnie prawa:

 

A Uzyskać potwierdzenie istnienia danych osobowych dotyczących Ciebie, nawet jeśli nie zostały jeszcze zarejestrowane, oraz ich komunikację w zrozumiałej formie;

B uzyskać wskazanie:

i) o pochodzeniu danych osobowych;

ii) celów i metod przetwarzania;

iii) logika stosowana w przypadku leczenia przeprowadzanego za pomocą instrumentów elektronicznych;

iiii) danych identyfikacyjnych właściciela, kierowników i wyznaczonego przedstawiciela zgodnie z art. 5 ust. 2 Kodeksu Prywatności i art. 3, akapit 1, RBP;

iiiii) podmiotów lub kategorii podmiotów, którym dane osobowe mogą być przekazywane lub które mogą się o nich dowiedzieć jako wyznaczeni przedstawiciele na terytorium państwa, kierowników lub przedstawicieli;

C get:

i) aktualizowanie, poprawianie lub, w razie zainteresowania, integracja danych;

ii) anulowanie, przekształcenie w anonimową formę lub zablokowanie danych przetwarzanych niezgodnie z prawem, w tym danych, których zatrzymanie nie jest konieczne do celów, dla których dane zostały zgromadzone lub przetworzone;

iii) zaświadczenie, że operacje, o których mowa i ii, zostały przedstawione, również w odniesieniu do ich treści, tym, którym dane zostały przekazane lub rozpowszechnione, z wyjątkiem przypadku, w którym to spełnienie okaże się niemożliwe lub wiąże się z wykorzystanie środków w sposób oczywisty nieproporcjonalny w stosunku do chronionego prawa;

D sprzeciwiać się, w całości lub w części, z uzasadnionych przyczyn, przetwarzaniu danych osobowych dotyczących użytkownika, nawet jeśli są one istotne z punktu widzenia zbierania; przetwarzanie danych osobowych dotyczących użytkownika w celu wysyłania reklam lub materiałów sprzedaży bezpośredniej lub prowadzenia badań rynkowych lub komunikacji handlowej, za pomocą zautomatyzowanych systemów wywołania bez interwencji operatora przez i -mail i / lub poprzez tradycyjne metody marketingowe przez telefon i / lub pocztę papierową.

 

Należy zauważyć, że prawo do sprzeciwu zainteresowanej strony do celów marketingu bezpośredniego za pomocą metod zautomatyzowanych rozciąga się na tradycyjne i że w każdym razie możliwość skorzystania z prawa do sprzeciwu pozostaje nawet w częściowym zakresie zainteresowana strona. W związku z tym zainteresowana strona może zdecydować o otrzymaniu wyłącznie komunikacji przy użyciu tradycyjnych metod lub tylko zautomatyzowanej komunikacji lub żadnego z dwóch rodzajów komunikacji. W stosownych przypadkach ma również prawa, o których mowa w art. 16-21 RBP (prawo do sprostowania, prawo do bycia zapomnianym, prawo do ograniczenia leczenia, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu), a także prawo do złożenia skargi do Organ Gwaranta.

 

 

8. Sposoby korzystania z praw i Posiadacza, Menadżera i Dystrybutorów

Możesz wykonywać swoje prawa w dowolnym momencie, wysyłając:

- list polecony a.r. do siedziby właściciela.

- wiadomość e-mail na adres privacy@davtech.it.

Administratorem danych jest dr Andrea Grazioli.

Zaktualizowana lista procesorów danych i procesorów danych znajduje się w siedzibie kontrolera danych.

DAV Tech Srl

Via Ravizza 30

36075 Montecchio Maggiore

(VICENZA) - ITALY

 

Tel. +39 0444 574510

Fax +39 0444 574324

davtech@davtech.it

NIP 03157870241

DAV Tech Poland Sp. Z O.O.

Ul. Na Grobli 1A

32-005 Niepołomice

POLAND

 

Tel. +48 501548694

davtech@davtech.pl

Invio del modulo in corso...

Il server ha riscontrato un errore.

Modulo ricevuto.

Dystrybutor

Czech Republic / Slovakia

EXACTEC

Vzdusna 56/4 - 460 01 Liberec 1

tel. (+420) 485 151 447

fax (+420) 485 152 855

info@exactec.com

www.exactec.com

Podążaj za nami

DAV Tech w Europie

Główna siedziba

Dystrybutor

NIP PL6832102547